Cho mjnh hoi cách nào để lấy lại mã PUK của SIM viettel ma hok phải gọi len tổng đài ( trên web nhe )

2 answers 2